politica

.term-highlight[href='/ru/term/politicam'], .term-highlight[href^='/ru/term/politicam-'], .term-highlight[href='/ru/term/polit'], .term-highlight[href^='/ru/term/polit-'], .term-highlight[href='/ru/term/politica'], .term-highlight[href^='/ru/term/politica-'], .term-highlight[href='/ru/term/politicae'], .term-highlight[href^='/ru/term/politicae-'], .term-highlight[href='/ru/term/politica-1'], .term-highlight[href^='/ru/term/politica-1-'], .term-highlight[href='/ru/term/politicam-1'], .term-highlight[href^='/ru/term/politicam-1-'], .term-highlight[href='/ru/term/politica-2'], .term-highlight[href^='/ru/term/politica-2-']
Оригинал
Перевод
P. 177

§. 5. Amimal vere politicum, i. e. bomum civem illum dicimus, qui jussis imperantium promte paret, qui ad bonum publicum omnibus viribus [p. 178] connititur, ac post illud privatum bonum lubenter habet; imo qui nihil sibi bonum credit, nisi idem bonum quoq; sit civitati; qui deniq; adversus alios cives commodum sese gerit. Atqui paucorum ingenia ultro ad hunc finem attemperata inveniuntur; maxima pars metu poenae utcunq; continetur; multi per totam vitam mali cives, & animalia non politica manent. 

C. 391

5. Животное Гражданское или Политическое, то есть, добраго гражданина, того именуем, который приказанием повелителей, абие послушен есть, который о пользе и добре общем всми силами тщится, и оныя паче своея собтсвенныя пользы благоводително почитает. Паче же который ничтоже сбе ев благо не вменяет, разве да бы тоежде благо было и всему гражданству, и который другим гражданом полезна себе творить. Но понеже не многих умы к таковому концу умеренны обретаются, того ради большая часть страхом наказания по возможности воздерживаются: Многие же чрез все житие свое, злые граждане, и животная не гражданская, то есть не политическая пребывают.

P. 349

§ 3. VII. Quid vero homini, quatenus est civis, sit faciendum, omittendumue, docet POLITICA.

VIII. Ut adeo ex his conficiatur, politicam nihil esse aliud, quam scientiam siue disciplinam, qua praecepta traduntur, quibus hominis, quatenus in reipublica, ut civis, vivit actiones dirigi conformari que debeant.

 
С. 7

§ 3. VII. А что человек, по колику он гражданин, делает или чего удаляться должен, учит его тому Политика или Градомудрие.

VIII. И так из сего следует, что Политика есть наука преподающая правила, по коим действия человека, по колику он, яко гражданин, живет в сообществе, управляемы и располагаемы быть долженствуют.

P. 550

§ 2. Politicam, ergo eam voco disciplinam, quae regulas prudentiae exponit.

С. 234

§ 2. Политикою ж я такую науку называю, которая преподает правила о благоразумии.

P. 551

§ 2. Eam nimirum prudentiam, quae in iis, qui ad clavum reipublicae sedent, vel in ratione administrandae reipublicae conspicitur, dicunt politicam.

С. 235

§ 2. Они называют Политикою то благоразумие, которое в государственных правителях, или в порядке правления, усматривается <…>.

P. 162

§ 191. <...> At, quomodo prudenter decenterque suas quisque actiones, cum si solus fuerit, et secum quid egerit, tum si cum aliis rem habuerit, instituere debeat, id vero non rectius, quam in Politica, tradi posse, putaverim.

Elementa philosophiae recentioris (1777)
Friedrich Christian Baumeister
С. 245

§ 1. <...> А каким образом благоразумно и благопристойно всяк свои дела разполагать должен, хотяб он один был и про себя что нибудь делал, или хотяб с другими людьми обращение имел, о сем, я думаю, нигде справедливее предложить не можно, как в Политике.

Нравоучительная философия (1788)
Фридрих Христиан Баумейстер
P. 162

§ 192. <...> Sunt qui per Politicam intelligunt astutiam simulandi dissimulandique, et nescio, quam artem alios fallendi. <...>. Alii, ratione stirpis, unde ducta est vox Politicae, habita, paullo arctioris limitibus id vocabulum definiunt. Eam nimirum prudentiam, quae in iis, qui ad clavum Reipublicae sedent, vel in ratione administrandae [p. 163] Reipublicae conspicitur, dicunt Politicam. Cuius duas constituunt partes. Alteram esse, aiunt, privatam, quae ad rem Principis familiarem, negotiaque domestica prudenter moderanda refertur. Publica vero ipsis dicitur, quae in regulis prudentiae, ad civitatem regendam salutemque imperii stabiliendam pertinentibus, explicandis versatur. Haec κατ’ἐξοχὴν dicitur Politica. Ea prudentia, qua cives in suis quisque negotiis, reque maxime familiari, ad status sui conservationem incolumitatemque diriguntur conformanturque, appellari solet Oeconomica.


 

Elementa philosophiae recentioris (1777)
Friedrich Christian Baumeister
С. 246

§ 2. <...> Иные чрез Политику разумеют хитрость, как вправду и нарочно притворяться, и некоторую не знаю науку, как обманывать других людей. <...> А другие в разсуждении начала, откуда произошло сие слово Политика, в тесных несколько пределах определяют оное речение. Называют т. е. Политику таким благоразумием, которая в главных правителях общества, или в том оказывается, как надобно править обществом. Они Политику разделяют на две части. Одну называют приватною (Privata), которая принадлежит к домостроительству начальника и к благоразумному управлению дел домашних. А другую называют публичною (Publica), которая употребляется в истолковании правил, принадлежащих к правлению гражданства и к утверждению благосостояния в государстве. Оная часть по превосходству (κατ’ἐξοχὴν) именуется [с. 247] Политикою; а то благоразумие обыкновенно называется Экономически[м] (домостроительным), по которому граждане в своих делах, особливо в домостроительстве, бывают управляемы и разпоряжаемы для соблюдения благополучнаго и невредимаго своего состояния.


 

Нравоучительная философия (1788)
Фридрих Христиан Баумейстер

L.

2. in aristocratia.

(2) Est Aristocratia: ubi praeceptum (1) adversus populum observandum, ut justa sit optimarum potestas, populumq[ue] ab injuria quidem defendatur, nullum vero ei imperium & alias simper, ut Concordia & aequalitas aristocratiam regat.

Verissime Arist. 5. Polit.[ica] I. statuit, Aristocratiam perfecte optimam omnium minime obnoxiam esse mutationibus, cujus rei cardo in hoc praecipue vertitur, quod virorum bonorum virtuti tanquam firmissimo innitatur fundamento, qui neglecti & à magistrate capescendo exclusi etsi meritissimo jure interdum turbas ciere possint, natura tamen ipsorum virtuosa & generosa à seditione omni plane abhorreat, ut nunquam id facere sustineant. Interim parum obsit considerare, qua re illa reip.[ublicae] forma potissimum conservetur. Cum enim deficiente hodie bona educatione & virtus ipsa, qua ab ineunte aetate juventus imbuenda erat, saepe deficiat, hinc raro liceat invenire nobilitatem quae cum genere conjunctam habeat majorum virtutem. Ideoque rarissime dantur Aristocratiae, aut si dantur, per duo haec data monita velis remisq[ue] ad id properandum, ut conserventur. Iustam autem hic optimatum potentiam esse putamus, si revera sint αριζτι i. e. optimi, qui populo praesint. Virtuti enim Numen aeternum favet, eamq[ue] promovet, nec à melioribus homines regi dedignantur, sicut pulcherrimis verbis loquitur Contzen. lib. I. Polit.[icorum] c. 17. § 4. Quae virtus id postulat, ut optimates illi non modo populum sibi subjectum eximie diligent, ejusq[ue] commodis unice prospiciant, sed nec illam injuria afficiant, aliorumq[ue] injuriam propulsent ac ita defendant, ut vere eum amare spectentur. Conducit quoque huic fini, si populo munia quaedam interdum committant, sed ea ita exigua, ut nihil de sua potestate, prodige alienent, aliquin enim hic status facile degeneraret in Democratiam.

Dissertatio de ratione status (1651)
Hermann Conring, Heinrich Viktor von Voss
Л.127 об.-129

Глава 50.

Второе есть Аристократия: где надобно первее указ разсмотрит против народа, чтоб была праведна власть великих г[о]с[по]д и воистино чтоб народ о[т] обид был сохранен, но чтоб никакое владение не было уверенно ему, второе против владения еенаго (?), и всегда чтоб согласие едино сушное и равность Аристократию управляли.

Истинейше Аристотел[ь] в пятой книге о нравоучени[и] в главе I: поставил, что Аристократия совершенно есть всех лучшая и не обвязана ко отменам которой речи завеса наипаче на том оборочается, понеже на добродетели добрых мужей буди то на крепчайшом основании подпирается, которые о ставлении в нерадение и отлучении от получения магистрата, хотя иногда они могли бы достойнейшим правом возмущения возбуждать, но понеже природа их есть добродетел[ь]ная вес[ь]ма гнушается всякого бунта, и никогда тое не стерпят учинит[ь]. Однакож,  да разсудим мало что противно, для чего той образ речи посполитой бол[ь]ше содерживается, ибо понеже сего дня лишается доброе воспитание и самоея добродетели часто нет в которой от младых лет надобно юность призвычаит, сего ради рек то мощно найтить шлахтевство, которые бы имело совокупленое родов и добродетел[ь] бол[ь]ших. И того ради велми ретко Аристократии даются или ежели даются чрез подонные сии две науки всяким образом нуждно спешит[ь] к тому дабы содержании были. Здесь же мы чаем праведную силу бол[ь]ших господ ежели они воистино будут Аристи то есть лучши, которые над народом застают старшии, ибо добродетели б[о]г вечны приязнь показует и оную подвизает и негнушаются людие от лучших управлении быть. Как велми хорошими словами глаголет Концен в книге I. О нравоучении главе 17. котороя добродетел[ь] потребует сего великие они, господа не токмо чтобы изрядно поданны их народ любили и чтоб прилежно старалися о пол[ь]зах оного, но чтоб и досаду оному не задали, обиду другим, чтоб отбили и так чтоб боронили, дабы воистино бы ловитно, что любят оной. К сему концу пол[ь]зует и сие, ежели иногда станут уверить народу чины некоторые, но чтоб они так были малые, дабы ничего с власти своей без меры не отдали, ибо иначе состояние сие удобно отступит демократию.

О рации стата (I четверть XVIII в.)
Герман Конринг, Генрих Виктор фон Фосс

LI.

3. in Politia.

(3) Est politia in qua cautio (I) ut servetur libertas (2) aequalitas.

Et Politia quoque rarissima est omnium, cum vix hodie detur, ut cives omnes, aut saltim plerique sint boni & virtuosi, nisi ad solam respiciamus virtutem militarem. Quod innuit & ipse Philosoph. 4. Polit. 13. Oportet autem, inquiens, remp.[ublicae] constare illam ex iis, qui arma tantum habeant. Et 3. Polit.[ica] 5. in rep. hac (ad Politiam digitum tendens) principatum tenet militaris multitudo ejusque participes sunt, qui arma tenent. Hujus jam ut & omnis status popularis praecipuum fundamentum & unica ratio status nititur libertate & aequalitate. Et libertatem quidem facile populus obtinebit, si omnes virtute bellica sint instructi, ita ut vi armorum libertatem suam defendere & tueri possint. Videndum autem ante omnia ne in locum libertatis substituatur detestabilis quaedam licentia imperantes simul & parentes plerumq[ue] reddens insolentes, & ad anarchiam pronos, quando, quod vulgus libertatem vocare amat, omnes in Politia degentes pro arbitrio suo & more sibi placito vivant, nulliusq[ue] potestatem agnoscant. Vivere enim suo commodo & libidini convenienter, vitiosum est, neq[ue] servitus putanda est vi vere reip.[ublicae]  convenienter sed salus. Arist. 5. Polit.[ica] 9.

Dissertatio de ratione status (1651)
Hermann Conring, Heinrich Viktor von Voss
Л.130-130 об.

Глава 51.

Третие есть полития, в которой есть острожность первее, дабы содержалося вол[ь]ность, второе равность.

И полития есть ретча[й]шая всех понеже едва сего дня дается, чтоб вси граждане или хотя бол[ь]шая часть их были добри и добродетел[ь]нии, разве тол[ь]ко смотрит[ь] будем на воинственую или салдатскую добродетел[ь]. Что и сам Аристотел[ь] в 4 книге о нравоучени[и] глаголит довлеет чтоб реч[ь] посполитая она состояла с таких, которые тол[ь]ко имеют оружия. И опят[ь] в 5 о нравоучении в речи посполитой вси (перстом на политию показуя) княжение держит множество воин и причастники оныя, которые оружия держат. Тепер[ь] же изряднейшии фундамент и едина рация статуса всей как всего народного состояния силуется о вол[ь]ности и о равности. И воистино, что народ удобно вол[ь]ность получит, ежели вси будут строение воинственною добродетелею так, чтоб могли силою оружей вол[ь]ность свою заступит[ь] и сохранит[ь]. Прежде же всего надобно видить, чтоб вместо вол[ь]ности не было составлено некоторое проклятое своевол[ь]ство, учиня наипаче так владетелей, как послушных самобродных и ко измене склоных, понеже что народ любит называт[ь] вол[ь]ностию всии, которыи при политии обретаются по своему разсуждению и по возлюбленому своему обыкновению живут и ни в кого власть не познают, ибо жить прибыли своей и похоти телесной пристойной преступление есть, ниже довлеет разсудить что жить пристойно реч[и] посполитой есть работа но здравие. Аристотел[ь] в 5 книге о нравоучении главе 9.

О рации стата (I четверть XVIII в.)
Герман Конринг, Генрих Виктор фон Фосс
p. 4 (Praefatio)

Quippe me id unum spectare ut doceam Nicolaum Machiavellum, Florentinae olim Reipublicae (nunc Ducatus) publicum Scribam, sive Secretarium, ut vocant, Politices prorsus ignarum fuisse: ac falsa quaedam Principia & perversa Theoremata sumsisse, quibus artem non Politicam sed Tyrannicam imponeret. Hic mihi scopus, in quem omnia dirigere institui. Nimirum non ut Politicen enucleate & ex professo tradere aggrediar (cuius tamen haud vulgaria praecepta, ut opportune & suis quaeque locis occurrerint, attingere non pigebit) sed ut absurda Machiavelli dogmata refutem.

л. 3

Ибо аз сие едино хощу да научю Миколая Махиавелля Флоренской речи посполитой (княжения) всенародного писица, и тако има яко глаголют нравоучения немало все[ве]дущего и ложныя некия начатки и превращения. Глаголание восприемлюще  ниже учение не нравов благих, но мучител[ь]ских прилагаше, си убо мой конец, до его же вся управляти поставих. Сиречь не яко нравоучение некое яко и вероятелна издати подщуся (его же изрядная уставления яко во время и на своех коего ж де месту случится, достигнути не обленюся) когда злочестивая Махиявелля учения да сего благополучным путем.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter
и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!