superus

.term-highlight[href='/ru/term/superior'], .term-highlight[href^='/ru/term/superior-'], .term-highlight[href='/ru/term/superior-1'], .term-highlight[href^='/ru/term/superior-1-'], .term-highlight[href='/ru/term/superiorem'], .term-highlight[href^='/ru/term/superiorem-'], .term-highlight[href='/ru/term/superiorum'], .term-highlight[href^='/ru/term/superiorum-'], .term-highlight[href='/ru/term/superioris'], .term-highlight[href^='/ru/term/superioris-']
Оригинал
Перевод
P. 133

§. 5. Ast circa definienda singularum rerum pretia alia quoq; considerari sueverunt. Et inter eos quidem, qui in naturali libertate invicem vivunt, rerum singularium pretia non aliter, quam contrahentium conventione definiuntur. Quippe cum illis liberum sit alienare aut adquirere, quæ velint; nec communem habeant dominum, qui eorum commercia moderetur. Ast in civitatibus duplici modo pretia rerum definiuntur; uno per decretum superioris aut per legem <…>. 

C. 274

5. А В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВСЯКИХ ЕДИНСТВЕННО ВЕЩЕЙ ЦЕНЫ, еще и иное разсуждаемо бывает. И между оными, которые в естественной свободе живут дружественно, всяких единственно вещей цена, не инако только по согласию стяжавающих определяема бывает, понеже им свободно тое отдалити, или притяжати что хотят, и общаго не имеют господина, который бы [с. 275] им в их торговлях умеренность и управу чинил. А ВО ГРАДАХ СУГУБЫМ ОБРАЗОМ цена вещей определяема бывает. Первое, ПО УКАЗУ началствующаго или ПО ЗАКОНУ

P. 19

§. 2. Norma illa vocatur Lex, quæ est decretum, quo superior sibi subjectum obligat, ut ad istius praescriptum actiones suas componat. 

C. 37

2. Правило оное именуется ЗАКОН, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ДЕКРЕТ ИЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ, КОТОРЫМ НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ ПОДЧИНЕННАГО СВОЕГО ОБЯЗУЕТ, ДАБЫ [с. 38] ПО ОНОМУ УСТАВУ СВОЯ ДЕЙСТВИЯ СОГАСОВАЛ. 

P. 236

§ 522. Imperium est ius determinandi actiones alterius pro suo arbitrio, & ipsum imperii exercitium dicitur regimen. Is vero qui imperium habet superior, isque qui alterius imperio subest subiectus dicitur.

§ 523. Prout natura nemini competit dominium, sed potius res omnes in communione primaeva sunt: ita natura nemini competit imperium, sed potius natura omnes homines vivunt in libertate naturali <...>. Legibus naturalibus tamen non repugnat homines alterius imperio se subiicere, quod tamen aliter fieri non potest, quam consensu eius qui imperio subiiciendus.

C. 207-208

§ 522. Власть (imperium) есть право определять по своему произволению действия другаго, и самое упражнение оной власти называется правительством (regimen). Тотже, кто имеет власть, вышшим или главнейшим (superior), а тот, кто состоит под властию другаго, именуется подданным (subiectus).

§ 523. Как по натуре никому не приличествует обладание, но особливо все вещи состоят в первоначальном обществе: так никому по натуре не приличествует власть, но все люди живут в естественной вольности <...>, однако непротивно естественным законам, чтоб люди подвергали себя под власть другаго; и сие другим образом быть не подвергали себя под власть другаго может, как по согласию того, кого должно подвергать под власть.

P. 296

§ 732. Membra reipublicae sunt in genere duplicis generis, vel superior, vel subditus. Superior vero dicitur is qui imperium civile habet, & subditus is qui imperio civili subiectus.

§ 733. In monarchia unus est superior, qui Monarcha, Princeps seu Rex appellatur & reliqui omnes sunt subditi; in aristocratica <sic!> plures simul sumti sunt superior & tam hi, qua singuli, sunt subditi, quam omnia reliqua reipublicae membra; in democratia vero omnia membra reipublicae simul sumta sunt superior, singula membra vero sunt subditi.

C. 263

§ 732. Члены республики вообще суть двоякого рода, или верьховный повелитель (superior), или подданный (subditus). Верьховным повелителем называется тот, кто имеет правление гражданское, подданным же тот,  кто правлению гражданскому подвержен.

§ 733. В Монархии один есть верьховный повелитель, которой называется МОНАРХОМ (Monarcha) ГОСУДАРЕМ, или ЦАРЕМ (Princeps seu Rex), а прочие все суть подданные. В Аристократии многие люди, вместе взятые, суть верьховный повелитель, и как сии поразнь взятые, суть подданные, так и все прочие республики члены. В Демократии же все члены республики, вместе взятые, суть верьховный повелитель, все ж члены поразнь суть подданные.

P. 302-303

§ 752. Superior obligatus est ad promovendam quocunque modo salutem & securitatem publicam subditorum, & quilibet subditus obligatus est ad ita agendum ut salus & securitas publica promoveatur.

C. 268-269

§ 752. Верьховный повелитель обязан всяким образом стараться о том, чтоб продолжалась целость и безопасность общая всех подданных; и всякой подданный обязан поступать так, чтоб целость и безопасность общая продолжалась.

P. 304

§ 758. Potestas legislatoria est ius determinandi, quaenam regulae ut leges in republica valere debeant.

[p. 305] § 761. Leges quas superior in republica fert sunt non naturales, solentque appellari leges civiles.

C. 270

§ 758. Законодательная власть (potestas legislatoria) есть право определять, какия бы правила, так как законы, должны иметь силу в республике.

[С. 271] § 761. Законы, которые в республике предписываются от верьховной власти, суть не естественные, но обыкновенно называются законами гражданскими.

P. 308

§ 770. Leges ipsae quae in republica feruntur vel pro obiecto suo habent ipsum imperium, vel non. In priori casu dicuntur publicae seu fundamentales, in posteriori casu vero privatae.

§ 771. Potestas legislatoria superioris nonnisi leges privatas respicit. Fundamentales leges vero non a superiore vi [p. 309] imperii feruntur, sed potius per pactum inter superiorem & subditos statuuntur; sicque superiorem non per modum legis vi imperii latae obligant, sed per modum pacti cum iis, qui imperium deferunt, initi.

C. 274

§ 770. Самые законы, которые предписываются в республике, или, вместо своего предмета, имеют самое правление, или не имеют. В первом случае называются публичными (publicae) или основательными (fundamentales), в последнем же случае особенными или приватными (privatae).

§ 771. Законодательная власть верьховнаго повелителя принадлежит токмо до приватных законов; публичные ж законы в силу правления предписываются не от верьховнаго повелителя, но по большей части учреждаются чрез договор, учиненной между верьховнаго повелителем  и подданными; и так оные обязывают верьховнаго повелителя не по силе закона, которой предписан в силу правления, но по силе договора, заключеннаго с теми, которые поручают правление.

P. 101

Cumque et Rex tam justus, et Episcopus tam sanctus esset; tum Ecclesia florentissima, tum respubl[ica] emendatissima, tum Africa tota pacatissima erat. Saepius enim civilia cooriuntur [p. 102] bella ex superiorum superbia, quam ex inferiorum inobedientia.

Horologium principum (1615)
Antonio de Guevara
С. 269

И понеже Король [в Африке] был толь правосудной, и Епископ [в Карфагене] толь добродетельной; то по сей причине церьковь там весьма процветала, общество находилось в благоденствии и найлучшем порядке, и вся Африка пребывала в глубочайшей тишине и спокойствии. Ибо междоусобныя брани чаще раждаются от гордости властей, нежели от непослушания подчиненных.

P. 361

Caput quintum de ministris.

Р. 363-364

4. 

Causa particularis. 

Causa particularis ministrorum sunt cum superior, seu vocans tum vocandus. Ille viros spectatae prudentiae, honestatis, conscientiae, satis illius artis, quam profitentur, peritos, ab omni contentione, & studio partium alienos, praecipue vero ab illo turpissimo assentationis vitio im[m]unes, eligat ; quaestores honestos, diligentes, facultatibus locupletes, potentia mediocres, ut cum ad calculu[m] revocandi sunt, ab iis strictam rationem exigas sine periculo. Ipsi quoq[ue] ministro concessum est suam operam superiori deferre, locareque idque salva conscientia.

Л. 202

Глава Е [5]. О министрах или управителех дел.

Л. 203-204

[§] 3. 

Вина особственная министров.

Министров есть когда старейшина или зовущий или возываемый. И оный бо мужей приличного разумения чесности чистыя совести и всяких добродетелей исполненных без всякие злобы неповинных рукама [sic!] и чистых сердцем избирает судий чесных тщателных, достатками могущих, в терпении мерных, что когда до жребия возванныи будут доводу от них без сумнения испытати мощно. Самому може министру позволено есть в делех своих старшому докладатися.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter
и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!